Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Αποφθέγματα βιβλίων για των έρωτα - Book quotes about falling in love

Γεια σας παιδιά   Το ξέρω ότι έχουν περάσει τρεις μέρες από την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά δυστυχώς, μόνο τώρα κατάφερα να βρω λίγο χρόνο για αυτή την ανάρτηση. Παρακάτω έχω 28 αποφθέγματα που έχουν να κάνουν με τον χωρισμό, τις σχέσεις και γενικότερα τον έρωτα. Πάμε να τις δούμε.


“That’s how relationships work – when one person is blind, the other must see for them. When one person struggles, the other must remain strong.” / “Έτσι λειτουργούν οι σχέσεις: όταν ο ένας είναι τυφλός, ο άλλος βλέπει για αυτόν. Όταν ο ένας δυσκολεύεται ο άλλος πρέπει να παραμένει δυνατός. 
- Sara Raash, Ice like Fire

“He leaves. Just like that. No final good-bye, no last, lingering glance.Like we never loved each other at all.” / Φεύγει. Έτσι απλά. Κανένα τελευταίο αντίο, κανένα τελευταίο βλέμμα. Λες και δεν είχαμε αγαπηθεί ποτέ. 
- Sara Raash, Ice like Fire

“I meant it when I said I didn’t believe in love at first sight. It takes time to really, truly fall for someone. Yet I believe in a moment. A moment when you glimpse the truth within someone, and they glimpse the truth within you. In that moment, you don’t belong to yourself any longer, not completely. Part of you belongs to him; part of him belongs to you. After that, you can’t take it back, no matter how much you want to, no matter how hard you try.” / Το εννοούσα όταν είπα ότι δεν πιστεύω στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Χρειάζεται χρόνο για να ερωτευτείς κάποιον πραγματικά. Πιστεύω όμως σε μια στιγμή. Μια στιγμή που βλέπεις την αλήθεια μέσα του, και αυτός την βλέπει την αλήθεια μέσα σου. Από εκείνη τη στιγμή, δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου, όχι ολοκληρωτικά. Ένα κομμάτι σου ανήκει σε εκείνον, ένα κομμάτι του ανήκει σε εσένα. Μετά από αυτό, δεν μπορείς να το πάρει πίσω, όσο και αν το θες, όσο σκληρά και αν προσπαθήσεις. 
- Claudia Grey, A Thoudands Pieces of You


“Ten thousand skies, and a million worlds, and it still wouldn’t be enough for me to share with you. Nothing less than forever will do.”/ Δέκα χιλιάδες ουρανοί και χίλιοι κόσμοι και πάλι δεν θα ήταν αρκετοί για να μοιραστώ μαζί σου. Τίποτα λιγότερο από μια αιωνιότητα δεν θα έφτανε.
- Claudia Grey, Ten Thousands Skies Above you

“How had it turned into this? I had lived my whole stupid life without him, and now I could barely make it through the hour.”/ Πως έγινε αυτό; Είχα ζήσει την ολόκληρη, ηλίθια ζωή μου χωρίς αυτόν, και τώρα με δυσκολία μπορούσα να βγάλω την ώρα.
- Amanda Hocking, Switched 

“I look at Ben now. And again I wonder how it is that we can feel so many of the same things and be so utterly different.”/ Κοιτάζω τον Μπεν τώρα. Και αναρωτιέμαι ξανά, πως γίνεται να νιώθουμε τόσα κοινά πράγματα και να είμαστε τόσο διαφορετικοί.
- Gayle Forman, I was Here


“Love, it never dies. It never goes away, it never fades, so long as you hang on to it. Love can make you immortal”/ Η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν φεύγει, δεν ξεθωριάζει, όσο εσύ κρατιέσαι από αυτήν. Η αγάπη μπορεί να σε κάνει αθάνατο.
- Gayle Forman, If I Stay


“Girlfriend is such a stupid word. I couldn't stand calling her that. So, we had to get married, so I could call her 'wife.”/ “ ''Κοπέλα μου'' είναι τόσο ηλίθια λέξη. Δεν μου άρεσε να την φωνάζω έτσι, έπρεπε λοιπόν να παντρευτούμε για να μπορώ να την φωνάζω ''γυναίκα μου''.
- Gayle Forman, If I Stay

“To find a happy ending with someone else, first you have to find it alone.”/ Για να βρεις ένα ευτυχισμένο τέλος με κάποιον, πρέπει πρώτα να το βρεις μόνο σου.
- Soman Chainani, The Last Ever After


“Some infinities are bigger than other infinities.”/ Κάποια άπειρα είναι μεγαλύτερα από κάποια άλλα.
- John Green


“That smile could end wars and cure cancer.”/ Αυτό το χαμόγελο θα μπορούσε να σταματήσει πολέμους και να θεραπεύσει τον καρκίνο.
- John Green, An Abundance of Katherines


“Nothing is more tragic than loving someone to the depths of your soul and knowing they cannot and will not ever love you back.”/ Τίποτα δεν είναι πιο τραγικό από το να αγαπάς κάποιον μέχρι τα βάθη της ψυχής σου, και να ξέρεις πως αυτός δεν μπορεί και δεν θα να σε αγαπήσει ποτέ πίσω.
- Rick Riordan, The Hidden Oracle
“But the second she opened her eyes and looked at me, I knew. She was either going to be the death of me . . . or she was going to be the one who finally brought me back to life.”/ Αλλά το δευτερόλεπτο που άνοιξε τα μάτια της και με κοίταξε, ήξερα. Θα ήταν ή ο θάνατός μου.. ή  αυτή που θα με έφερνε πίσω στη ζωή.
- Colleen Hoover, Ugly Love


“''Love is a luxury."
"No. Love is an element."
An element. Like air to breathe, earth to stand on.”/ 
''Η αγάπη είναι ένα προνόμιο.''
''Όχι. Η αγάπη είναι ένα στοιχείο.
Στοιχείο. Όπως ο αέρας που αναπνέουμε, όπως η γη που πατάμε.''
- Laini Taylor, Daughter of Smoke and Bone


“I must have loved you a lot.”/ Θα πρέπει να σε είχα αγαπήσει πολύ.
- Suzanne Collins, Mockingjay


“Toska.” He leaned forward, too. “It’s a Russian word. It has no translation into any other language, but the closest I’ve heard is the ache. A longing. The sense that something is missing, and even if you’re not sure what it is, you ache for it. Down to your bones.”/ ''Τόσκα''. Έσκυψε προς τα εμπρός. '' Είναι ρώσικη λέξη. Δεν μπορεί να μεταφραστεί σε καμία άλλη γλώσσα, αλλά το κοντινότερο που έχω ακούσει είναι ο πόνος. Η λαχτάρα. Η αίσθηση ότι κάτι λείπει, και ακόμα και αν δεν ξέρεις τι είναι, πονάς για αυτό. Μέχρι το κόκαλο.''
- Maggie Hall, The Conspiracy of Us

“I wonder how many people don't get the one they want, but end up with the one they're supposed to be with.”/ Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι δεν παίρνουν αυτόν που θέλουν, και καταλήγουν με αυτόν που υποτίθεται πως πρέπει να είναι.
-Fannie Flagg, Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe


“You make me lovely, and it’s so lovely to be lovely to the one I love.…”
- Jennifer Niven, All the Bright Places


“And I’d choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you.”/ Και θα επέλεγα εσένα: σε εκατοντάδες ζωές, σε εκατοντάδες κόσμους, σε κάθε εκδοχή της πραγματικότητας,  θα σε έβρισκα και θα σε επέλεγα.
- Kiersten White, The Chaos of Stars


“Her voice is so soft. If it were a food item, it'd be a marshmallow.”/ Η φωνή της είναι απαλή. Αν ήταν κάποιο τρόφιμο, θα ήταν ένα μαρσμέλοου
- Tim Tharp, The Spectacular Now
“And I wondered if love was too weak a word for what he felt, what he’d done for me. For what I felt for him.”/Και αναρωτήθηκα αν η αγάπη ήταν μια αδύναμη λέξη για να περιγράψει αυτό που ένιωθε, ότι είχε κάνει για εμένα. Για να περιγράψει ότι ένιωθα για εκείνον.
Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury

“If I had a chance with him, I missed it. No, I didn't miss it. I threw it away.”/ Αν είχα μια ευκαιρία μαζί του, την έχασα. Όχι, δεν την έχασα. Την πέταξα.
- Jay Asher, The Future of Us


“Ευλογημένοι όσοι αγαπούν και αγαπιούνται τρελά.
- Ιωάννα Καρυστιάνη, Μικρά Αγγλία “You have me. Until every last star in the galaxy dies. You have me.”/ Με έχεις. Μέχρι να πεθάνει κάθε αστέρι στον γαλαξία. Με έχεις.
- Amie Kaufman, Illuminae
“I should have told you I loved you every day. I should have given you the stars.”/ Θα έπρεπε να σου είχα πει ότι σε αγαπούσα κάθε μέρα. Θα έπρεπε να σου είχα δώσει τα άστρα.
- Amie Kaufman, Illuminae

“I am broken and healing, but every piece of my heart belong to you.”/ Είμαι σπασμένη και θεραπεύομαι, αλλά κάθε κομμάτι της καρδιάς μου ανήκει σε εσένα.
- Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury

“See, I do have a future to give her after all, just not one that includes me.”/ Βλέπεις, έχω όντως να της δώσω ένα μέλλον, απλά δεν συμπεριλαμβάνει και εμένα.
- Tim Tharp, The Spectacular Now


From the moment I met you, all those years ago, not a day has gone by when I haven't thought of you. And now that I'm with you again... I'm in agony. The closer I get to you, the worse it gets. The thought of not being with you... I can't breathe. I'm haunted by the kiss that you should never have given me. My heart is beating... hoping that kiss will not become a scar. You are in my very soul, tormenting me... ”/  Από την στιγμή που σε γνώρισα, τόσα χρόνια πριν, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που δεν σε έχω σκεφτεί. Και τώρα που είμαι και πάλι μαζί σου.. αγωνιώ. Όσο πιο κοντά έρχομαι σε εσένα, γίνεται χειρότερο. Στη σκέψη ότι δεν είμαι μαζί σου.. δεν μπορώ να ανασάνω.. Είμαι στοιχειωμένος από το φιλί που δεν έπρεπε να μου είχες δώσει. Η καρδιά μου χτυπά.. ελπίζοντας ότι αυτό το φιλί δεν θα γίνει πληγή. Είσαι στη ψυχή μου.. βασανίζοντάς την.   Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε την ανάρτηση. Την μετάφραση στα ελληνικά την έκανα εγώ γιατί όλα τα βιβλία δεν είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, οπότε ελπίζω να είστε κάπως επιεικής. Χρόνια Πολλά σε όσους γιόρταζαν αλλά και σε αυτούς που όχι, ελπίζω και πάλι να την χαρήκατε. Πείτε μου ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα αποφθέγματα -  είτε είναι από τραγούδια, είτε από ποιήματα ακόμα και από ταινίες. Θα τα πούμε σύντομα.

6 σχόλια:

 1. Ωραία αποφθέγματα. Σημείωση: έχεις ξεχάσει να βάλεις συγγραφείς σε 2. Εμένα μου αρέσουν πολλά από τα θανάσιμα εργαλεία, τις επίλεκτες και πολλά άλλα βιβλία. Κλασικά και μη, φαντασίας και μη. Καλό Σαββατοκύριακο! ;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχεις δίκιο πολυαγαπημένη αν και το δεύτερο το άφησα επίτηδες έτσι.. Ίσως το αναναιώσω κάποια στιγμή, αλλά ανυπομονώ να δω ποιος θα το βρει.. Όσο για το άλλο, σε ευχαριστώ που το ανάφερες... Χαίρομαι που δεν έχεις ''ταμπού'' και λες πως δεν χρειάζονται να είναι ρομαντικά για να έχουν ωραία αποφθέγματα. Καλό τριήμερο και σε εσένα.

   Διαγραφή
  2. Για να πω την αλήθεια δεν πιστεύω σε αυτήν την ημέρα όχι μόνο επειδή τα οικονομούν τα καταστήματα αλλά κυρίως επειδή δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ορίσει μία συγκεκριμένη ημέρα για να γιορτάσεις την αγάπη σου. Γιατί μόνο 14; Αν είσαι ερωτευμένος/η γιορτάζεις όλο τον χρόνο :)

   Διαγραφή
  3. Ούτε εγώ είμαι μεγάλη φαν είναι η αλήθεια. Και εγώ πιστεύω πως αν είσαι ερωτευμένος το δείχνεις κάθε μέρα, αλλά το καλό με τις 14 Φεβρουαρίου είναι ότι ο έρωτας είναι παντού.. Είναι πιο ορατός, πιο χειροπιαστός απλά γιατί όλη θεωρούν ότι πρέπει να το δείξουν εκείνη την μέρα συγκεκριμένα. Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά είναι ωραίο να βλέπεις τον έρωτα σε όλο του το μεγαλείο αυτή τη μέρα. Από την άλλη όπως το πάρει κανείς :)

   Διαγραφή
 2. Πολυ ωραια αποφθεγματα! Ειναι ολα καταπληκτικα! Μου αρεσε που εχεις βαλει απο πολλα βιβλια και δεν εμεινες σε ενα ειδος. Ανυπομονω για την επομενη αναρτηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να ευχαριστήθηκες την ανάρτηση. Ο αρχικός μου σκοπός ήταν να μην μείνω μόνο σε ένα είδος, και σύμφωνα με τα λεγόμενά σου το πέτυχα. Η επόμενη ανάρτηση έρχεται σύντομα. Σε ευχαριστώ και πάλι, καλή σου ημέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...